Loading...
กลุ่มเนื้อหา
เงื่อนไข
คำค้นหา
รหัสเครื่องหมาย คำบรรยายรูป เงื่อนไข ลบ
ค้นหาจำพวกสินค้า
การค้นหาแบบวลี
ตัวอย่างการค้นหา "ขนม" หรือ การค้นหาแบบมีเว้นวรรค "เดอะ ยิลเลตต์ คัมปะนี"
รูปแบบการใช้ operators AND,OR,NOT (ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)
ตัวอย่างการค้นหา (น้ำยาลบคำผิด AND "เดอะ ยิลเลตต์ คัมปะนี") OR (ปากกา AND "เดอะ ยิลเลตต์ คัมปะนี")
*รูปแบบการใช้เครื่องหมายต้องเว้นวรรค
การค้นหาแบบระบุ Field Name
ตัวอย่างการค้นหา DIP_REQUISTION:0201001964 OR DIP_REQUISTION:0501001755
รูปแบบการใช้ เครื่องหมาย >,<,<=,>=
ตัวอย่างการค้นหา DIP_REQUISTION:>=0201001964 AND DIP_REQUISTION:<=0201001965
การค้นหารูปแบบ " TO "
ตัวอย่างการค้นหา DIP_REQUISTION:[0201001964 TO 0201001965]
ตัวอย่างการค้นหา DIP_REQUISTION:[0201001964 TO *]
ตัวอย่างการค้นหา RECEIVE_DATE:[29-05-2002 TO 30-05-2002] (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
ตัวอย่างการค้นหา RECEIVE_DATE:[29-05-2002 TO *] (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
ตัวอย่างการค้นหา (DIP_REQUISTION:020100198*) AND (RECEIVE_DATE:[29-05-2002 TO 30-05-2002 ]) (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
การค้นหาแบบ ความใกล้ชิด
ตัวอย่างการค้นหา "ขนม ฝอยทอง"~2
*ต้องใส่สัญลักษณ์เครื่องหมาย " ในการค้นหา
การค้นหาแบบ " ? "
ตัวอย่างการค้นหา ป?น จะเป็นรูปแบบการค้นหาคำตัวอักษร ที่อยู่ระหว่าง "ป" และตัว "น" จำนวน 1 ตัวอักษร เช่น ป่น , ปอน , ปัน , ปูน
การค้นหาแบบ " * " จะเป็นตัวแปรที่หมายถึงการค้นหาทั้งหมด
ตัวอย่างการค้นหา ป*น จะเป็นรูปแบบการค้นหาคำตัวอักษร ที่อยู่ระหว่าง "ป" และตัว "น" ทั้งหมด เช่น ป้องกัน , ปอน , ปัน , ปูน
ตัวอย่างการค้นหา RECEIVE_DATE:[29-05-2002 TO *] กรณีวันที่ จะหมายถึง วันที่ 29-05-2002 จนถึง ปัจจุบันที่ข้อมูลมี
DIP_REQUISTION: เลขที่คำขอ
RECEIVE_DATE:วันที่ยื่นคำขอ (dd-mm-yyyy) (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
DIP_PATENTNO :เลขที่สิทธิบัตร
PATENTDATE :วันที่ออกสิทธิบัตร (dd-mm-yyyy) (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
DIP_PUBLICNO:เลขที่ประกาศ
PUBLICDATE:วันที่ประกาศ (dd-mm-yyyy) (ปีใช่รูปแบบ ค.ศ. )
DIP_PATENT_NAME :ชื่อการประดิษฐ์
DIP_APP_RIGHT :ข้อถือสิทธิ
DIP_PATENT_DESC :บทสรุปการประดิษฐ์
DIP_IPC:รหัส IPC
DIP_PER_FULLNAME:ชื่อผู้ขอ
DIP_PER_FULLADDRESS:ที่อยู่ ผู้ขอ
DIP_PER2_FULLNAME:ชื่อผู้ประดิษฐ์
DIP_PER2_ADDRESS:ที่อยู่ผู้ประดิษฐ์
DIP_PER3_FULLNAME:ชื่อตัวแทน
DIP_PER21_ADDRESS:ที่อยู่ตัวแทน
DIP_PCTNO:PCT No.
เงื่อนไข
คำค้นหา
ประเภทรายการ จำนวนรายการ ข้อมูล
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 147,219 รายการ ข้อมูลประกาศ ปี 2523 - 31/05/2566
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 71,974 รายการ ข้อมูลประกาศ ปี 2523 - 31/05/2566
อนุสิทธิบัตร 21,721 รายการ ข้อมูลประกาศ ปี 2543 - 31/05/2566
ผังภูมิวงจรรวม 33 รายการ ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2546 - 31/05/2566
ลิขสิทธิ์ 408,250 รายการ ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2535 - 31/05/2566
ลิขสิทธิ์เพลง 903,640 รายการ ข้อมูลวันที่จัดเก็บ ปี 2562 - 31/05/2566
เครื่องหมายการค้า 1,138,501 รายการ ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2535 - 31/05/2566
(ข้อมูลวันที่คำขอล่าสุด 31/05/2566 )
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 1,213 รายการ ข้อมูลวันที่ยื่นคำขอ ปี 2547 - 31/05/2566