Loading...
ผลการค้นหา
รายการ
Export
เรียงผลการค้นหาตาม
ย้อนกลับ
ชื่อไทย
กลอย
ชื่อสามัญ/อังกฤษ
กลอย
ชื่ออื่นๆ
กลอย
ชื่อวิทยาศาสตร์
กลอย
ชื่อวงศ์ Family
กลอย
ชื่อ Genus
กลอย
ชื่อ Species
กลอย
ชื่อผู้ค้นพบ
กลอย
ลักษณะพืช
กลอย
ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์
กลอย
ลักษณะเครื่องยา
กลอย
องค์ประกอบทางเคมี
กลอย
ข้อบ่งใช้
กลอย
ขนาดและวิธีใช้
กลอย
ข้อห้ามใช้
กลอย
คำเตือน
กลอย
ข้อควรระวัง
กลอย
เอกสารอ้างอิง
กลอย
แหล่งข้อมูลจาก http://ttdkl.dtam.moph.go.th
ย้อนกลับ
ชื่อภูมิปัญญา
กลอย
รหัส IPC CODE
กลอย
รหัส TTDKC
กลอย
คำอธิบาย
กลอย
ย้อนกลับ
ชื่อรายการ
ชื่อเรียกในท้องถิ่น
ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พื้นที่ปฏิบัติ
สาระสำคัญของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมโดยสังเขป
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แหล่งข้อมูลจาก http://ich.culture.go.th
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
ย้อนกลับ
ชื่อไทย
-
ชื่อสามัญ/อังกฤษ
-
ชื่ออื่นๆ
-
IRN No
-
ข้อจำกัด
-
ประเภทเครื่องหมาย
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
-
ข้อมูลการประกาศโฆษณา
-
จำพวก หน้าที่/ลำดับที่
วันที่จดทะเบียน
-
วันที่หมดอายุ
-
ชื่อวงศ์ Family
-
ชื่อตัวแทน
-
สถานที่ติดต่อ
-
ข้อมูลเสียง
-
ชื่อผู้ค้นพบ
-
Time Line Status อ้างอิง พรบ. อำนวยความสะดวก
วันที่ยื่นคำขอ
(วันที่ 05-04-2563)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
ตรวจสอบความเหมือนคล้าย (6 เดือน)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
พิจารณา (11 เดือน)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
ประกาศโฆษณา (13 เดือน)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
จดทะเบียน (16 เดือน)
(วันที่ 05-08-2564)
วันที่ รายละเอียด
Time Line Status คำขอระหว่างประเทศ
วันที่ยื่นคำขอ
(วันที่ 05-04-2563)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
ตรวจสอบความเหมือนคล้าย (6 เดือน)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
พิจารณา (18 เดือน)
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
ประกาศโฆษณา
อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง
(วันที่ 01-06-2564)
จดทะเบียน
วันที่ รายละเอียด
05-04-2562 รับคำร้อง
20-06-2562 ตรวจสอบคำเหมือน/คล้าย 2 เดือน 8 วัน
20-01-2563 นายทะเบียนพิจารณา 6 เดือน 20 วัน
25-01-2563 สั่งประกาศโฆษณา 9 เดือน 10 วัน
31-01-2563 ตรวจร่างแล้ว (รอลงประกาศโฆษณาครบเล่ม) 4 วัน
03-02-2563 ประกาศโฆษณา
12-03-2563 ประกาศโฆษณา(คัดค้าน) 1 เดือน 7 วัน
14-09-2563 ประกาศโฆษณา(คัดค้านและโต้แย้งแล้ว) 6 เดือน
01-06-2564 อุทธรณ์หยุดรอคำสั่ง 1 ปี 3 เดือน 11 วัน
วันที่ รายละเอียด
เลขที่คำขอ วันที่ รายละเอียดคำสั่งนายทะเบียน รายละเอียดข้อมูล
เลขที่คำขอ วันที่ออกหนังสือ วันที่รับหนังสือ วันที่ครบกำหนด มาตรา เพราะว่า
เลขที่คำขอ วันที่ รายละเอียดรายการ ค่าธรรมเนียม
ลำดับ เลขที่ ชื่อภาษาไทย
ไม่พบข้อมูล
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
ข้อมูลรูป
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
วันที่ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
ชื่อศิลปิน
อีเมล์บริษัท
ย้อนกลับ
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
วันที่ลงทะเบียน
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
อีเมล
เบอร์โทร
  • ผู้แสดงผลงานในระบบโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Copyright Publish) ของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา หากไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แสดงผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
  • หากพบผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Copyright Publish) ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
วันที่ประกาศโฆษณา
เลขที่ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
PCT No.
ป้ายกำกับ
หนังสือสำคัญ
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
วันที่ประกาศโฆษณา
เลขที่ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์
รหัสสัญลักษณ์จำแนกผลิตภัณฑ์การออกแบบ (IDC)
ป้ายกำกับ
คำอธิบายรหัสสัญลักษณ์จำแนกผลิตภัณฑ์การออกแบบ (IDC)
หนังสือสำคัญ
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
วันที่ประกาศโฆษณา
เลขที่ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
เลขที่คำขอ
PCT No.
ป้ายกำกับ
หนังสือสำคัญ
ย้อนกลับ
เลขที่คำขอ
1204000001
วันที่รับคำขอ
07-06-2012
วันที่ยื่นคำขอ
-
วันประกาศโฆษณา
15-11-2012
เลขที่ประกาศโฆษณา
-
ชื่อแบบผังภูมิ หรือ รหัสแบบผังภูมิ
วงจรรวมขยายสัญญาณ
วันออกหนังสือสำคัญ
15-11-2012
เลขที่ออกหนังสือสำคัญ
3
ช่องทางการยื่นคำขอ
-
ชื่อผู้ออกแบบผังภูมิ
ธีรเชษฐ์
นามสกุลผู้ออกแบบผังภูมิ
สูรพันธุ์
สัญชาติ
ไทย
ประเภทผู้ยื่น
หน่วยงานภาครัฐ
ชื่อผู้ขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงานที่ออกแบบผังภูมิ
-
สัญชาติผู้ออกแบบผังภูมิ
ไทย
ชื่อสมาชิก
ชาญชัย
นามสกุลสมาชิก
นีรพัฒนกุล
หน่วยงานสมาชิก
-
สัญชาติสมาชิก
-
ชื่อตัวแทน
อรุณศรี
นามสกุลตัวแทน
ศรีธนะอิทธิพล
ย้อนกลับ
ชื่อ
ประเภทข้อมูล
ชื่อวิทยาศาสตร์
CLASS
FAMILY
GENUS
KINGDOM
ORDER
PHYLUM
SPECIFICEPITHET
ชื่อ
ประเภทข้อมูล
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อ
ประเภทข้อมูล
ชื่อวิทยาศาสตร์
ปี